Политика по качеството

Ръководството на МИЛА ЛИФТ ООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА МИЛА ЛИФТ ООД

Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА високо качество на предлаганите услуги по доставка, монтаж, сервиз, РЕМОНТ, преустройство и модернизация на асансьори, ЕСКАЛАТОРИ, повдигателни съоръжения и инвалидни платформи

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги;
  • Разширяване на пазарния дял и въвеждане на нови технически решения при изпълнение на дейностите от обхвата на системата за управление на качеството;
  • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейността на МИЛА ЛИФТ;
  • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
  • Извършване на ефективен мониторинг на процесите на системата за управление на качеството;
  • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата за управление на качеството.

За реализиране на тези цели в МИЛА ЛИФТ ООД е разработена и внедрена система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Като Управители на МИЛА ЛИФТ ООД

ДЕКЛАРИРАМЕ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.